{{تغییر برای برابری}}: به حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم یکسال حبس تعزیری درسا سبحانی به مدت پنج سال تعلیق شد.

درسا سبحانی، دانشجوی بهایی محروم از تحصیل، از فعالان کمپین یک میلیون امضا و فعال حقوق بشر در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام تبلیغ علیه نظام، از طریق امضای کمپین های علیه نظام، ارسال ایمیل های ضد نظام و تبلیغ بهائیت، به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.

درسا،در اسفند 1388 در منزل پدری اش در ساری بازداشت و به مدت 45 روز در زندان اوین در بازداشت اطلاعات سپاه بود و 27 روز آن را در سلول انفرادی بسر برد. این دانشجوی محروم از تحصیل، در اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، با قید وثیقه، از زندان آزاد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان