شهرزادنیوز:دادستان تهران فرحناز خسروشاهی را به عنوان معاون زنان و اطفال دادسرای این استان معرفی کرد. جعفری دولت آبادی در مراسم معارفه تصریح کرد که این معاونت کار قضایی نخواهد کرد و وظیفه اش تنها پیگیری مسائل و امور زنان زندانی است. وی رسیدگی به امور اطفال را وظیفه دیگر این معاونت برشمرد. دادستان تهران، ضمن انکار مسأله افزایش شمار زندانیان زن و نیز مشکلات آنها، اظهار داشت که علت ایجاد این معاونت تنها به خاطر “رسیدگی بیش از پیش” به مشکلات زنان است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان