“ای ساعت بدهنگام
چرا با ترسی بی دليل می آميزی
هستی بايد سپری شوی
سپری می شوی، زيبايی در همين است” – شيمبورسکا

ساعت بدهنگام برای مهرانگيز کار و خانواده او با ترسی بی دليل در نياميخته بود … تهديد، کنترل ، زندان، ممنوعيت خروج ، پاشيده شدن خانواده ، و سرانجام مرگ پدری دور از دختران و همسر خويش…

هرچند ترسی مستدل می توانست پشت سه زن در اين خانواده را بلرزاند ، اما آنچه اين سه تن را همچون تثليث مهر و عطوفت و رهايی بر ضلع و زاويه يکديگراستوار ساخته بود اعتقاد به برابری ، دموکراسی و احترام به حقوق بشر بود.

مهری کار ، ليلی و آزاده پورزند از اواسط دهه هفتاد ، مورد بازجويی های رسمی و غيررسمی دستگاه امنيتی کشور بودند. و پس از کنفرانس برلين و زندانی شدن مهری کار؛ اين فشارها افزايش يافت.

پس از آزادی از زندان ، ادامه فشارهای امنيتی از يک سو و شدت بيماری مهری از سوی ديگر موجب شد که وی با تنی خسته، همچون ماده شيری فرزندان خويش را از مهلکه به در برد و در دياری دور و به مشقت ، مشق برابری خواهی جنبش زنان را به آنان بياموزد تا که هريک خود چهره ای شناخته شده در موضوع حقوق زنان و حقوق بشر شدند.

تنها ماندن سيامک پورزند در ايران ، و سوابق فعاليتهای مطبوعاتی و هنری او و افزون بر آن، جرمی همچون همسر مهری کار بودن ، موجب شد که اين بار دستگاه امنيتی ، با توجه به کهولت و بيماری وی براو بتازد و بدين سياق موجبات آزار مهری و دخترانش را نيز فراهم آورد.

اما اين سه زن ، صبورانه تاب آوردند. و در اين مدت از پا ننشستند و با حمايت بی وقفه و همه جانبه ازحرکت ها ی جنبش زنان ايران و فعالان دربند و تحت کنترل، ميزان تعهد و مسئوليت خويش را نسبت به جنبش زنان و آرمان های حقوق بشری نشان داده اند.

دوری اين خانواده از هم ؛ هرچند که ناعادلانه طراحی و به اين سه زن تحميل شد اما هريک از آنان سعی کردند که با تکيه بر خرد و تعقل و مدنيت؛ اين مشکل را از سرراه بردارند. نامه ها و درخواست های قانونی مهری کار و دختران اش از مسئولين قضايی و امنيتی برای اجازه خروج ازکشور برای سيامک پورزند و تلاش های آزاد ه جوان و بی تاب ديدن پدردر سفرهای کوتاه مدت به ايران ؛ هرچند که پس از هر سفر مورد بازجويی و تهديد قرار گرفت وسرانجام از ديدار پدر محروم شد و پدر نيز در دوری دختر عزيز کرده خويش؛ چشم به راه وی؛ جان از دست داد.

بردباری و تحمل برای اين سه زن محبوب و محترم جنبش زنان ايران را آرزومنديم.

{{مدرسه فمينيستی}}

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان