“ای ساعت بدهنگام
چرا با ترسی بی دليل می آميزی
هستی بايد سپری شوی
سپری می شوی، زيبايی در همين است” – شيمبورسکا

ساعت بدهنگام برای مهرانگيز کار و خانواده او با ترسی بی دليل در نياميخته بود … تهديد، کنترل ، زندان، ممنوعيت خروج ، پاشيده شدن خانواده ، و سرانجام مرگ پدری دور از دختران و همسر خويش…

هرچند ترسی مستدل می توانست پشت سه زن در اين خانواده را بلرزاند ، اما آنچه اين سه تن را همچون تثليث مهر و عطوفت و رهايی بر ضلع و زاويه يکديگراستوار ساخته بود اعتقاد به برابری ، دموکراسی و احترام به حقوق بشر بود.

مهری کار ، ليلی و آزاده پورزند از اواسط دهه هفتاد ، مورد بازجويی های رسمی و غيررسمی دستگاه امنيتی کشور بودند. و پس از کنفرانس برلين و زندانی شدن مهری کار؛ اين فشارها افزايش يافت.

پس از آزادی از زندان ، ادامه فشارهای امنيتی از يک سو و شدت بيماری مهری از سوی ديگر موجب شد که وی با تنی خسته، همچون ماده شيری فرزندان خويش را از مهلکه به در برد و در دياری دور و به مشقت ، مشق برابری خواهی جنبش زنان را به آنان بياموزد تا که هريک خود چهره ای شناخته شده در موضوع حقوق زنان و حقوق بشر شدند.

تنها ماندن سيامک پورزند در ايران ، و سوابق فعاليتهای مطبوعاتی و هنری او و افزون بر آن، جرمی همچون همسر مهری کار بودن ، موجب شد که اين بار دستگاه امنيتی ، با توجه به کهولت و بيماری وی براو بتازد و بدين سياق موجبات آزار مهری و دخترانش را نيز فراهم آورد.

اما اين سه زن ، صبورانه تاب آوردند. و در اين مدت از پا ننشستند و با حمايت بی وقفه و همه جانبه ازحرکت ها ی جنبش زنان ايران و فعالان دربند و تحت کنترل، ميزان تعهد و مسئوليت خويش را نسبت به جنبش زنان و آرمان های حقوق بشری نشان داده اند.

دوری اين خانواده از هم ؛ هرچند که ناعادلانه طراحی و به اين سه زن تحميل شد اما هريک از آنان سعی کردند که با تکيه بر خرد و تعقل و مدنيت؛ اين مشکل را از سرراه بردارند. نامه ها و درخواست های قانونی مهری کار و دختران اش از مسئولين قضايی و امنيتی برای اجازه خروج ازکشور برای سيامک پورزند و تلاش های آزاد ه جوان و بی تاب ديدن پدردر سفرهای کوتاه مدت به ايران ؛ هرچند که پس از هر سفر مورد بازجويی و تهديد قرار گرفت وسرانجام از ديدار پدر محروم شد و پدر نيز در دوری دختر عزيز کرده خويش؛ چشم به راه وی؛ جان از دست داد.

بردباری و تحمل برای اين سه زن محبوب و محترم جنبش زنان ايران را آرزومنديم.

{{مدرسه فمينيستی}}

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان