{{شهرزادنیوز:}}بلژیک، به عنوان دومین کشور اروپایی پس از فرانسه، می خواهد استفاده از برقع و نقاب در اماکن عمومی را ممنوع کند. پلنوم پارلمان بلژیک لایحه قانونی مربوطه را پذیرفته و اجرایی شدن آن منوط به تأیید مجلس سنای این کشور است. طبق این لایحه، در آینده کسی حق ندارد با چهره پوشیده و غیر قابل تشخیص در زندگی اجتماعی ظاهر شود. این ممنوعیت از جمله سوار شدن اتوبوس، گردش در اماکن عمومی، ورود به موزه ها و سینما ها را نیز در بر می گیرد. ناقضین قانون، به جریمه نقدی 15 تا 25 یورو و یا تا هفت روز زندان محکوم می شوند. به گفته آندره فردریک، نماینده سوسیالیست پارلمان بلژیک، برقع نه یک نماد مذهبی، بلکه نماد تحت ستم بودن زن است. افزون بر آن احترام به زن و نیز توجه به مسایل امنیتی، از دیگر دلایل طرفداران ممنوعیت برقع و نقاب در پارلمان بلژیک عنوان شده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان