{{تا قانون خانواده برابر:}} باز هم همان حکایت همیشگی است. در روزهای آغازین اردیبهشت امسال که رخت رنگانگ زندگی بر تن طبیعت برازنده تر از هر فصلی خودنمایی می کند، در روزهایی که آغاز پویش ها و جوشش های حیات در رگ های بودن است، دختری را از دست دادیم همنام و هم سرشت با بهار؛ پرتپش و عجول برای زیستن و رفتن. بهاره علوی [فعال کمپین یک میلیون امضاء->http://www.1millionchange.info/spip.php?article7685]، بلاگر وبلاگ [دختر خورشید->http://2khtarekhorshid.com/] و انسانی ساعی، روشن ضمیر و پر دغدغه در حالی دنیا را بدرود گفت که هنوز راه زیادی برای تحقق ایده آل ها و آرمان های جنسیتی و انسانی مطلوب اش، پیش رو داشت. بودن کوتاهش را در این دنیا تا نهایت پاس می داریم و به یادش پرتوان تر از همیشه در کنار بهاره های دیگر این سرزمین در راه برابری جنسیتی گام بر می داریم. باشد که تلاش برای هدف مشترکمان نثار لبخندی برای بهاره و دلگرمی برای خانواده داغدارش باشد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان