{{رادیو فردا}}: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: مجلس موافق اجرایی شدن بیمه زنان خانه دار است به شرط آنکه دولت منابع مالی آن را تامین کند.

علی میرخلیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: برای بیمه شدن اقشار مختلف جامعه، از جمله زنان خانه دار، منابع مالی آن باید به نحو دقیق در بودجه لحاظ شود.

بگفته آقای میرخلیلی: مسئولان وزارت رفاه و تامین اجتماعی اگر خواهان اجرایی شدن موضوع بیمه زنان خانه دار هستند، پیشنهاد قانونی آن را باید در قالب لایحه به مجلس ارائه دهند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان