{{شهرزاد نیوز:}} گروهی از زنان در جده – عربستان سعودی که برای حقوق زنان در این کشور فعالیت می کنند، اخیرا دست به یک اقدام سمبلیک زده اند. آنها با به راه اندازی یک مرکز رای گیری، تلاش کرده اند تا توجه افکار عمومی را نسبت به بی حقوقی زنان و ممنوعیت شرکت آنان در انتخابات جلب نمایند.

پلیس عربستان برای جلوگیری از اقدام این زنان ، در محل حضور یافت و به متفرق کردن آنها پرداخت. در آینده نزدیک انتخابات شهرداری ها در عربستان برگزار می شود. زنان که در این کشور از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم اند، به سازماندهی حرکات و آکسیون های سمبلیک دست می زنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان