{{شهرزاد نیوز:}} گروهی از زنان در جده – عربستان سعودی که برای حقوق زنان در این کشور فعالیت می کنند، اخیرا دست به یک اقدام سمبلیک زده اند. آنها با به راه اندازی یک مرکز رای گیری، تلاش کرده اند تا توجه افکار عمومی را نسبت به بی حقوقی زنان و ممنوعیت شرکت آنان در انتخابات جلب نمایند.

پلیس عربستان برای جلوگیری از اقدام این زنان ، در محل حضور یافت و به متفرق کردن آنها پرداخت. در آینده نزدیک انتخابات شهرداری ها در عربستان برگزار می شود. زنان که در این کشور از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم اند، به سازماندهی حرکات و آکسیون های سمبلیک دست می زنند.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان