شهرزاد نیوز: مسئولین حراست دانشگاه هرمزگان برای مقابله با “بد حجابی” در این دانشگاه، افزون بر تذکر زبانی به دانشجویان ، کارت دانشجویی آنان را گرفته و پشت شیشه اتاقک حراست ورودی دانشگاه نصب می کنند، تا مایه عبرت دیگر دانشجویان شود و بدین ترتیب تمام مشخصات شخصی دختران دانشجو را در معرض تماشای عموم قرار می دهند.

به گزارش دانشجو نیوز، این اقدام حراست موجب نقض غرض شده و نه تنها نتیجه دلخواه بنیادگرایان را به بار نیاورده، بلکه موجب سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب نیز قرار گرفته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان