زني در دادگاه خانواده گفت: شوهرم بسيار بي‌مسووليت است و سركار نمي‌رود من نيز مهريه 500 سكه‌ام را مي‌خواهم تا او مجبور شود براي پرداخت آن به سركار برود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست مطالبه مهريه خود را به قاضي شعبه 245 اين مجتمع قضايي ارائه كرد. اين زن در مقابل قاضي اين شعبه با بيان اينكه حدود 7 سال از زندگي مشتركمان مي‌گذرد و شوهرم 4 سال است كه سركار نمي‌رود، گفت: شوهرم بسيار بي‌مسووليت است و حاضر نيست خرجي خانه را بدهد و من مجبور به درخواست مهريه‌ام هستم.

وي با اشاره به اينكه ما يك فرزند 2 ساله داريم، ادامه داد: مهريه‌ام 500 سكه بهار آزادي است و با اينكه مي‌دانم شوهرم اين ميزان پول را ندارد ولي آن را درخواست كردم تا او سركار برود و مهريه‌ام را بپردازد.

زن بار ديگر در حضور قاضي اين پرونده گفت: حاضرم به شوهرم اين فرصت را براي پرداخت مهريه بدهم تا در هنگام كار كردن مهريه‌ام را از حقوقش بپردازد ولي بايد سركار برود.

وي با بيان اينكه شوهرم اصلا خسيس نيست بلكه فقط بي‌مسووليت است، افزود: مهريه حق من است و شوهرم بايد آن را بپردازد.

زن ادامه داد: شوهرم بايد هرچه سريع‌تر به سركار برود و روند زندگي مشترك‌مان را تغيير دهد، من قصد جدايي از او را ندارم و فقط قصدم تغيير روند زندگي‌مان است.

قاضي بعد از شنيدن اظهارات زن جوان و صحبت كردن با مرد، حكمي مبني بر الزام مرد به پرداخت مهريه صادر نكرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان