{{شهرزادنیوز}}: دختر 14 ساله ای در عجمان، یکی از امارات هفتگانه عربی، به خاطر دیدار با مردی 25 ساله بر بام خانه پدری اش، علیرغم اثبات نداشتن رابطه جنسی، به زندان افتاد.

پدر این دختر که از آشنایی دخترش با مرد مزبور اطلاع داشت، از این که دخترش متهم به داشتن رابطه جنسی بدون ازدواج شده و تا زمان محاکمه باید در زندان زنان باشد، به شدت خشمگین است.

به گزارش گلف نیوز، وی حدود دو هفته پیش، پس از دستگیری مجبور شد نزد یک پزشک زنان از نظر باکرگی مورد معاینه قرار گیرد، اما حتا این واقعیت که وی هنوز باکره است، منجر به آزادی وی نشد.

پدر دختر که اهل یک کشور عربی دیگر است و برای کار در امارات اقامت دارد، گفت که دخترش دانش آموزی بسیار خوب با شورشگری طبیعی سنین بلوغ است و به خاطر بازداشتش نتوانسته در یکی از امتحانات مهم درسی اش شرکت کند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان