شهرزادنیوز: سالانه 4/1 میلیون نفر، بیشترین آن ها زنان و کودکان، قربانی تجارت انسان شده و مجبور به بردگی جنسی می شوند.

لیدیا کاچو، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر مکزیکی، نویسنده کتاب “بردگی- از درون تجارت میلیاردی انسان” با این جمله کتابش را معرفی می کند. وی پس از انتشار نخستین کتابش، که طی آن باندی از پدوفیل ها – افرادی که به آزار جنسی کودکان می پردازند – را کشف و افشا کرد، دستگیر و شکنجه شد و پس از آزادی به تحقیق در مورد بهره کشی جنسی از زنان پرداخت.

طبق تحقیقات وی، در ترکیه، اسرائیل، فلسطین، ژاپن، کامبوج، برمه، آرژانتین و مکزیک، در همه جا تجارت انسان بازیگرانی مرکب از افراد قانونی و غیر قانونی دارد و زمینه اصلی ادامه این بردگی جنسی جهانی، همانا فقر و بی عدالتی است و وجود تقاضا، باعث عرضه و ادامه این وضع است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان