{{خبرگزاري بين المللي زنان :}} مشاور وزير كار در امور بانوان و خانواده گفت: بسته اي را با عنوان بيمه كمك كدبانو به شوراي فرهنگي اجتماعي زنان پيشنهاد كرديم تا بتوانيم از زنان شاغل فاقد بيمه حمايت كنيم.

به گزارش خبرگزاري زنان ؛ فاطمه فراهاني در گفتگو با برنا از ارايه بسته پيشنهادي مبني بر قانون اساسي، قانون كار و چشم انداز بيست ساله خبر داد و اظهار داشت: اين بسته را با عنوان بيمه كمك كدبانو به شوراي فرهنگي اجتماعي زنان پيشنهاد كرديم تا بتواند از زنان شاغلي كه از حمايتهاي بيمه اي برخوردار نيستند، حمايت كنند.

مشاور وزير كار و امور اجتماعي در امور بانوان و خانواده افزود: همچنين سعي كرديم در بخش اصلاح قانون كار با نگاهي حمايتي و تسهيل گرايانه قوانين مربوط به كار زنان را اصلاح كنيم.

فراهاني توضيح داد: بيشترين نگاه ما بر اصلاح قوانيني درباره مسايلي چون كارهاي سخت و زيان آور، مرخصي زايمان، اولويت زنان براي تقليل ساعات كاري و دوركاري و… بود.

مشاور وزير كار و امور اجتماعي در امور بانوان و خانواده گفت: به طور مثال زمان ابلاغ طرح دوركاري سعي كرديم اين طرح در وزارت كار و امور اجتماعي با اولويت خانم ها اجرا شود و از سوي ديگر نيز جلسات توجيهي براي بانوان شاغل در وزارتخانه داشتيم تا ابهامات رفع شود و آنها دريابند اين طرح تا چه اندازه مي تواند در پيشبرد مديريت كار و زندگي شان مؤثر باشد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان