شهرزاد نیوز: به گزارش سازمان “نجات کودکان” (سیو د چیلدرن)، 50 میلیون زن باردار در جهان بدون برخورداری از امداد پزشکی وضع حمل می کنند.

این تعداد یک سوم زنان باردار جهان را تشکیل می دهند و عمدتا در کشورهای افریقایی به سر می برند.

سازمان مذکور ضمن انتشار این آمار، از دولت ها و نهادهای بین المللی خواهان اختصاص بودجه بیشتر برای تضمین سلامت و بهداشت زنان باردار شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان