تا قانون خانواده برابر: سایت دوزبانه [دنیای زنان در عصر قاجار->http://fa.qajarwomen.org] به همت جمعی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد، به سرپرستی افسانه نجم آبادی ایجاد شد. در این رسانه اینترنتی مجموعه ای از اوراق شخصی، اسناد دستنوشته و چاپی، عکس، اشیاء زندگی روزمره و آثار هنری، و اسناد صوتیِ زنان در عصر قاجار به دو زبان انگلیسی و فارسی گردآوری شده است.

هدف اساسی این آرشیو دیجیتالی، فائق آمدن بر خلاء چشمگیر در زمینه پژوهشها و دانش درباره زندگی زنان در دوران قاجار ذکر شده است: «تنها اندک بخشی از پژوهشهای موجود به زندگی زنان این دوره می پردازد. با توجه به کمبود اسناد دست اول در ارتباط با زنان، جای تعجب نیست که تا به امروز غالب روایات تاریخ اجتماعی قاجار بر جنگها، دستاوردها، و واقعیات روزمره زندگی مردان در آن دوره تمرکز داشته است. دلیل این امر از جمله آن است که نوشته های مردان در بایگانی های متعدد ملی برای دهه ها (و در سالهای اخیر در قالب مجلدات چاپی) به آسانی در دسترس بوده، حال آنکه اغلب نوشته ها، عکس ها، و دیگر اوراق شخصی زنان در دست خانواده ها باقی مانده است. دستیابی به تصویری کامل تر از گذشته غنی و پیچیده ایران بدون دسترسی همگانی به این اسناد ممکن نخواهد شد.»

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان