شهرزاد نیوز: فرارسیدن نوروز مصادف است با شروع خانه تکانی ها، گردگیری ها و شست و شوهای اساسی در منازل. بسیاری از زنان که روزها و گاه هفته ها برای نظافت خانه ها در تلاش اند، در معرض استنشاق گازهایی هستند که از مواد شوینده و پاک کنننده متصاعد می شوند.

عبدالکریم پژومند، رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم، در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به افزایش آمار مسمومین زن در ایام پایان سال، اظهار داشت که وجود مسمومیت در میان این عده ناشی از استتنشاث گازهای سمی حاصله از مواد اسیدی است. کاربرد مواد غلیط پاک کنننده بدون افزدون آب، به ویژه در محیط های بسته و کوچکی مانند توالت و حمام خطر مسمومیت را افزایش می دهد و موجب تخریب ریه ها می شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان