تأمین ۲۴: کارگران خانگی بخش قابل توجهی از نیروی کار جهانی در اشتغال غیر رسمی را شامل می شوند و در میان آسیب پذیرترین گروه های کارگران هستند. آنها برای خانوار های خصوصی کار می کنند بدون اینکه رسما استخدام شده باشند و یا اینکه استخدام آنها در جایی ثبت شده باشد و از حوزه ی قانون کار مستثنی هستند.
به نقل از سازمان بین المللی کار، در حال حاضر حداقل ۵۳ میلیون کارگر خانگی در سراسر جهان وجود دارد که کودکان کارگر خانگی را در بر نمی گیرد و این تعداد به صورت مداوم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حال افزایش است.اگر چه تعداد قابل توجهی از مردان در این بخش کار کنند (اغلب به عنوان باغبان، راننده و یا پیشخدمت) باز بخش زنانه بسیار وسیعی باقی می ماند؛ در واقع ۸۳ درصد از همه کارگران خانگی، زنان هستند.

کار آنها ممکن است شامل وظایفی همچون تمیز کردن خانه، پخت و پز، شستشو و اتو کردن لباس، مراقبت از کودکان، اعضای مسن و یا بیمار خانواده، باغبانی، مراقبت از خانه، رانندگی برای خانواده و حتی مراقبت از حیوانات خانگی باشد.

یک کارگر خانگی ممکن است به صورت تمام وقت و یا پاره وقت کار کند، ممکن است توسط یک خانوار تک نفره و یا کافرمایان متعدد به کار گرفته شود، ممکن است در منزل کارفرما اقامت داشته باشد و یا ممکن است در اقامتگاه شخصی خود سکونت گزیند.

یک کارگر خانگی ممکن است در کشوری کار کند که تبعه آن نیست و به همین دلیل به او کارگرِ خارجی مهاجر اطلاق می شود.

در حال حاضر کارگران خانگی اغلب با دستمزدهای بسیار پایین و ساعت های کاری بسیار زیاد مواجه هستند و  غالبا هیچ روز تعطیلی در هفته برای آنها پیش بینی نشده است و در مواردی نسبت به سو استفاده های جنسی، فیزیکی و روحی بسیار آسیب پذیر هستند.

استثمار کارگران خانگی را می توان تا حد زیادی به شکاف های موجود در قوانین استخدام  کار ملی نسبت داد و همچنین این بهره کشی هارا می توان در ردیف تبعیض هایی همچون تبعیض های جنسی، نژادی و طبقاتی قرار داد.

شرایط اسفناک کار، استثمار کارگران و اجحاف های حقوق بشری مشکلات عمده ای هستند که کارگران خانگی با آنها رویارو هستند.

سازمان بین المللی کار، به حمایت از حقوق کارگران خانگی، ترویج برابری فرصت ها و درمان و بهبود شرایط کار و زندگی آنها متعهد است.

استراتژی های جهانی آن ها شامل استفاده از موسسات و ظرفیت های ملی، از جمله سیاست ها و اصلاحات قانونی؛ ارتقای تصویب و اجرای کنوانسیون کارگران خانگی،۲۰۱۱(شماره ۱۸۹) و  توصیه نامه ها(شماره ۲۰۱)، تسهیل سازمان کارگران داخلی و کارفرمایانشان؛ افزایش آگاهی و حمایتها، و رشد و پیشرفت خط مشی های سیاسی.

کنوانسیون کارگران خانگی، ۲۰۱۱(شماره ۱۸۹) معاهده ی برجسته ای است که یک سری استانداردها را برای رسیدگی به کارگران خانگی وضع کرده است که تصریح می کندکارگران خانگی همچون سایر کارگران هستند و مستحق احترام و حفاظت از حقوق و اصول بنیادی شان در کار هستند و باید حداقل حمایت ها را داشته باشند. کنوانسیون موکدا یک چارچوب از حداقل استاندارها را مطرح می کند، راجع به:

– ارتقاء و حمایت از حقوق بشر

– حقوق و اصول بنیادی در کار

– شرایط و ضوابط اشتغال

– زمان کار

– پاداش

– بهداشت و ایمنی حرفه ای

– تامین اجتماعی

– گروه های با خطرات خاص: کارگان خانگی کودک،کارگران ساکن در محل اقامت کارفرما،کارگران خانگی مهاجر

– آژانس های کاریابی خصوصی

– حل و فصل اختلافات و شکایات

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان