ارتقای امنیت انسانی، حقوقی و قضایی زنان، از طریق:

1- بازنگری کلیه قوانین و مقررات تبعیض آمیز وناعادلانه از طریق ارایه لوایح لازم.

2- اجرای اصول معطل قانون اساسی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مغایر با اهداف وآرمان های آن قانون راجع به زنان .
3- تهیه و اجرای برنامه جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی .

4- کمک به ارتقای امنیت قضایی زنان و دسترسی بیشتر آنان به سازوکارهای دادرسی عادلانه، بی‌طرف و سریع از طریق تعامل با سایر قوا .

5- تهیه و اجرای برنامه جامع رفع خشونت علیه زنان، از طریق اتخاذ تدابیر قانونی، بازدارنده و حفاظتی – حمایتی.

6- حمایت همه جانبه از زنان زندانی و خانواده‌های زندانیان .

7- حمایت از تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان .

8- حمایت از کرامت انسانی زنان و دختران و صیانت از حریم خصوصی افراد و پرهیز از امنیتی و پلیسی کردن مسایل فرهنگی .

9- رفع موانع پیش روی فعالان حوزه زنان (در چارچوب حقوق، حرمت و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی).

10- پیگیری حسن اجرای مفاد اسناد و موازین بین المللی الحاقی در خصوص حقوق انسانی زنان و تلاش برای الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با رعایت مقتضیات مذهبی و ملی.

11- الحاق به پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو درخصوص مبارزه با قاچاق زنان وکودکان.

12- نظارت بر فراهم کردن حمایت‌های قانونی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری برای صیانت از کیان خانواده.

13- ایجاد صندوق حمایت خانواده.

14- جلب مشارکت و حمایت سازمان‌های غیردولتی برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به خانواده.

ارتقاء بهره‌وری سرمایه انسانی زنان، از طریق:

1- منع و لغو هرگونه سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی گزینی در گزینش دانشجویان دختر در ورود به دانشگاه ها و در تمام مقاطع تحصیلی.

2- تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، بویژه زنان خانه‌دار.

3- اختصاص اعتبارلازم برای رفع محرومیت‌ها وتضمین دسترسی دختران به امکانات و فرصت‌های برابر آموزشی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.

4- افزایش سطح کارآیی و ارتقای مهارت‌های شغلی زنان به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه مدت و ضمن خدمت.

5- ارتقای دانش و آگاهی زنان روستایی در زمینه مکانیزه کردن کشاورزی و دامداری.

6- فراهم سازی زمینه آموزش‌های غیر رسمی زنان متناسب با فرصت‌های شغلی و نیاز بازار کار.

پی‌نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح [«برنامه دولت امید»->https://sites.google.com/site/divanesara/Home/President.pdf?attredirects=0&d=1] می پردازند به بخش [«چه می خواستیم؟»->http://divanesara2.blogspot.com/search/label/%DA%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%9F] مراجعه کنید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان