{{بر اساس اطلاعات و شکایات رسیده ، طی سال های 2004 تا 2009، 39 مورد قتل و 35 مورد اقدام به قتل زنان مدافعین حقوق بشر به ناظر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده که بیشترین تعداد در کشورهای قاره امریکا از جمله گواتمالا، مکزیک، برزیل ، هندوراس و پرو گزارش شده است.}}

شهرزاد نیوز: ناظر ویژه امور مدافعین حقوق بشر با انتشار گزارش[ 21 صفحه ای->http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-44.pdf] یافته های خود را در مورد وضعیت (امنیتی) مدافعین حقوق بشر در سطح جهان منتشر کرد. طبق این گزارش، مدافعین زن حقوق بشر در سطح جهان بیشتر در معرض خطر جانی قرار دارند، زیرا فعالیت آنها اکثرا همراه با شکستن تابوهای اجتماعی و فرهنگی است. علاوه بر این، خانواده این مدافعین زن حقوق بشر نیز با مخاطرات فراوانی روبر می شوند.

بر اساس اطلاعات و شکایات رسیده ، طی سال های 2004 تا 2009، 39 مورد قتل و 35 مورد اقدام به قتل زنان مدافعین حقوق بشر به ناظر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده که بیشترین تعداد در کشورهای قاره امریکا از جمله گواتمالا، مکزیک، برزیل ، هندوراس و پرو گزارش شده است.

یکی دیگر از موارد اعمال خشونت، علیه فعالین حقوق همجنس گرایی گزارش شده است. جان فعالینی – اعم از زن و مرد- که در زمینه دفاع از حقوق همجنس گرایان و تبعیضی که بر آنان اعمال می شود، فعالیت می کنند، بیش از سایرین در معرض خطر است. شکایات و گزارش های رسیده به سازمان ملل در این مورد، مربوط به کشورهای قاره آفریقا و آمریکای لاتین بوده است.

از سال 1999 سازمان ملل تصویب کرده است که توجه ویژه ای به وضعیت و امنیت مدافعین حقوق بشر مبذول کند. انتخاب ناظر ویژه ای برای نظارت و پی گیری این موضوع و جمع آوری اطلاعات و گزارشات و شکایات از جمله وظائف این نهاد تعیین شد.

لازم به ذکر است که طی سال های اخیر جوایز متعددی نیز در راستای حمایت از مدافعین حقوق بشر در نظر گرفته شده که از سوی کشورهای مختلف اهدا می شود.

اعطا ی این جوایز که به دفاع از حقوق بشر جنبه فردی می دهد، از سوی برخی از فعالین زنان و سازمان های غیردولتی زنان جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. این منتقدین که عمدتا از فعالین جنبش ها و سازمان های غیردولتی اروپا می باشند، چنین استدلال می کنند که برجسته کردن یک یا چند فرد از مجموعه فعالین جنبش های اجتماعی و حقوق بشر، موجب بی توجهی به مطالبات و مبارزات عمومی جنبش ها و سایر فعالین ناشناخته و کمتر شناخته شده می گردد.

دولت های اروپایی نیز طی سال های گذشته همواره در پاسخ به نیروهای اپوزیسون داخلی خود مبنی بر بی/ کم توجهی به دفاع از حقوق بشر در عرصه جهان، مخالفین خود را به (تعداد) برندگان و جوایز حقوق بشر رجوع می دهند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان