به گزارش خبرگزاري زنان ؛ مريم مجتهد‌زاده در گفت‌‌و‌گو با خبرنگاران در‌ خصوص برنامه‌هاي مركز امور زنان براي حمايت از زنان و دختران آسيب‌ديده و در معرض آسيب اظهار ‌داشت: اين مركز بر اساس مجموع قوانين و سياست‌ها همچنين احكام بالادستي، متولي امور زنان و خانواده است و يكي از مقولاتي كه همواره مسئولان امر با نگاه ويژه به آن پرداخته‌اند، موضوع زنان آسيب‌ديده و در معرض آسيب است.

وي در ادامه افزود: در تمام سياستگذاري‌هاي مركز امور زنان در ‌خصوص حمايت از زنان و دختران آسيب‌ديده و در معرض آسيب، رويكرد كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مورد توجه است و ريشه‌يابي دقيق از علل و عوامل وقوع آسيب‌هاي ايجادشده با تأكيد بر ضرورت پيشگيري و توانمند‌سازي افراد در معرض آسيب‌هاي اجتماعي مورد توجه است.

رئيس مركز امور زنان با بيان اينكه برنامه‌ها و اقدامات مطالعاتي و اجرايي متعددي همسو با شوراهاي اجتماعي و فرهنگي كشور در زمينه ريشه‌يابي آسيب‌هاي تهديد‌كننده زنان و دختران تدوين و اجرا شده است، خاطر‌نشان كرد: نتايج مطالعات انجام‌شده، آشكار ساخت كه در ريشه‌يابي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي، مجموعه‌اي از پديده‌ها و امور اجتماعي دخيل هستند به طور مثال فقر به عنوان يك مسئله اجتماعي مي‌تواند زمينه بروز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي از جمله تكدي‌گري، پديده كودكان خياباني، روسپي‌گري و طلاق را فراهم سازد.

*رواج الگوهاي خانوادگي نامتعادل موجب رشد خانواده‌‌هاي از هم پاشيده مي‌شود

مشاور رئيس جمهور، وقوع يك مسئله اجتماعي را زمينه‌ساز بروز مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي ديگر دانست و ادامه داد: اين آسيب مي‌تواند در هر جنس يا گروه اجتماعي ايجاد شود و به جهت ويژگي در هم تنيدگي آن، گاهي جامعه زنان را بيشتر از مردان متأثر مي‌سازد؛ آسيب‌هاي اجتماعي مانند فرار در هر دو جنس مرد و زن مي‌تواند بروز يابد ولي تبعات و آثار سوء آن براي زنان و دختران حاد‌تر است.

وي اضافه كرد: امروزه جريانات گوناگوني در زندگي وجود دارد كه توانايي بشر در مقابله با بسياري از آنان محدود است، وجود كانون‌هاي آسيب در برخي از محله‌هاي پرتراكم، شرايط نا‌مساعد، فقر و ساير عوامل اقتصادي به طور مستقيم يا غير مستقيم مي‌تواند نقش عمده‌اي را در وقوع جرم در هر جنس، قشر يا گروه داشته باشد.

مجتهد‌زاده الگوهاي نا‌متعادل و به دور از فضائل اخلاقي اسلام را موجب ايجاد ساختار عاطفي ضعيف خانوادگي، بروز تنش‌ها، جدايي، طلاق و خانواده‌هاي از هم پاشيده دانست و گفت: همچنين رواج الگوهاي نامتعادل خانوادگي، تربيت ناشايست كودكان در محيطي خارج از انضباط، راهنمايي و دلسوزي را به ‌دنبال دارد.

* برخورد با پديده فرار دختران موجب كاهش قاچاق آنها مي‌شود

رئيس مركز امور زنان با تأكيد بر اينكه مسائل زنان را همواره بايد در چارچوب مجموعه نقش‌ها و مسئوليت‌هاي خانوادگي و اجتماعي آنان تحليل و ارزيابي كرد، ‌افزود: مركز امور زنان در برخورد با زنان آسيب‌ديده مجموعه‌اي از موارد را مورد توجه قرار مي‌دهد.

مشاور رئيس‌جمهور ادامه داد: بروز آسيب‌هاي اجتماعي به هيچ وجه خاص يك جنس نبوده و در هر دو جنس قابل مشاهده است ولي تبعات حاصل از آن مي‌تواند يك قشر يا گروه را بيشتر تحت تأثير قرار دهد، حل مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي نيازمند اعمال رويكرد فرابخشي به موضوع، توسط دستگاه‌هاي فرهنگي، قضايي و امنيتي سياست‌گذار و مجري است.

وي خاطرنشان كرد: آسيب‌هاي اجتماعي همچون اعتياد، بيكاري و اختلاف طبقاتي ريشه در مجموعه‌اي از امور، پديده‌ها و مسائل اجتماعي و فرهنگي به‌هم پيوسته دارد و با كاستي‌هاي معنوي و فقر مادي در ارتباط است، يك آسيب اجتماعي مي‌تواند زمينه‌ساز بروز آسيب ديگري شود؛ به طور مثال فقر مي‌تواند عامل بروز فساد اخلاقي و تكدي‌گري شود و هر گونه اقدام پيشگيرانه در خصوص يك آسيب اجتماعي مي‌تواند آسيب ديگري را تحت تأثير قرار دهد، به عنوان مثال برخورد با پديده فرار از منزل منجر به كاهش ميزان قاچاق زنان و دختران مي‌شود.

مجتهدزاده در پاسخ به پرسشي در‌ ‌خصوص برنامه‌هاي اجرا شده و در دست اجراي مركز امور زنان و خانواده براي زنان آسيب‌ديده گفت: توسعه و افزايش پايگاه‌هاي فرهنگي و ورزشي ويژه دختران و زنان معتاد و بزهكار تحت پوشش در مراكز بازپروري، حمايت و پشتيباني از ارائه خدمات مشاوره‌اي، حقوقي و قضايي به زنان، تقويت و گسترش روش‌هاي هميار با هدف توانمندسازي زنان تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي، تقويت كلينيك‌هاي مشاوره بيماري‌هاي رفتاري زنان زنداني، تقويت مراكز آموزشي و حرفه‌آموزي به زنان زنداني، ايجاد خدمات مشاوره در دادگاه‌هاي خانواده ويژه زوجين متقاضي پيش از اقدام به طلاق و حمايت از ايجاد مركز مشاوره‌اي ويژه دختران فراري آسيب‌ديده از برنامه‌هاي اجرا شده و در دست اجراي مركز امور زنان براي حمايت از زنان و دختران آسيب‌ديده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان