شهرزادنیوز: یک دادگاه نظامی در جمهوری دمکراتیک کنگو 9 تن از نظامیان این کشور را به خاطر تجاوز به دهها زن به زندان های دراز مدت تا 20 سال محکوم کرد.

دادگاه نظامی باکارا، یک سرهنگ و سه افسر دیگر را هر کدام به 20 سال زندان محکوم نمود. پنج متهم دیگر نیز هرکدام به 10 تا 15 سال محکوم شدند. هر 9 نظامی از سوی قضات به عنوان مرتکبین به “جنایت علیه بشریت” علیه بشریت مجرم شناخته شدند. یکی از متهمان به خاطر فقدان مدارک جرم تبرئه شد. دادستان برای 5 تن از آنان تقاضای اعدام کرده بود.

به گزارش خبرگزاری اتریش، یک متهم دیگر که سن او از سوی کارشناسان بین 14 تا 17 سال تشخیص داده شده، در دادگاه خردسالان محاکمه خواهد گردید. خود وی گفته است که 16 سال دارد. این نظامیان در مجموع متهم به 60 مورد تجاوز، غارت اموال و خشونت های دیگر بودند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان