{{شهرزاد نیوز:}} سایت ها و منابع خبری (نیمه) دولتی در ایران- از جمله جهان نیوز، شفاف، تابناک و خبرگزاری دولتی زنان ایران- اخیرا کارزار همزمانی را علیه اشاعه ایده ها و آگاهی فمینیستی در دانشگاه های ایران به راه انداخته اند.

در خبر کوتاهی که در این سایت ها درج شده، آمده که فعالیت فمینیست ها در دانشگاه ها افزایش یافته است. در این خبر از جمله به تبلیغاتی که در نشریات دانشجویی علیه حجاب اجباری منتشر شده، اشاره گردیده است.

چندی پیش خبرگزاری دولتی زنان ایران ضمن مصاحبه ای با زهرا آیت الهی- یکی از مدرسین اسلامی مساله زنان – به نقل از وی نوشته بود که در دانشگاه ها عقاید و نظرات فمینیستی رواج یافته است.

در این مصاحبه زهرا آیت الهی از نهادها و ارگان مختلف دولتی و همچنین از نهادهای مذهبی چون حوزه علمیه خواسته بود که با تدوین مطالب درسی اسلامی، در دانشگاه ها “فمینیسم زدایی” کنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان