به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.

اين زن در حضور قاضي شعبه 240 اين مجتمع قضايي خانواده با بيان اينكه شوهرم بسيار خسيس است و دست بزن نيز دارد، گفت: من يك فرزند 4 ماهه دارم و مي‌خواهم از شوهرم جدا شده و در خانه پدرم و به پشتوانه او فرزندم را بزرگ كنم.

وي با اشاره به اينكه تحمل اين وضع را ندارم و با اينكه 10 سال از زندگي ما مي‌گذرد اما شوهرم هنوز همان رفتارهاي بد خود را دارد، ادامه داد: گاهي كه او عصباني مي‌شود وسايل در دسترسش را به سويم پرتاب مي‌كند؛ من امنيت جاني ندارم و مي‌خواهم هر چه سريع‌تر از شوهرم جدا شوم.

زن بار ديگر در مقابل قاضي اين شعبه گفت: نمي‌خواهم زماني كه فرزندم بزرگ شد، تحت آزار و اذيت پدرش قرار گيرد.

وي افزود: شوهرم بسيار عصبي است و هر گاه عصباني مي‌شود، از او مي‌خواهم از خانه خارج شود تا حرمت خانه حفظ شده و او نتواند عصبانيتش را سر ما خالي نكند ولي او در خانه مي‌ماند و با خساست و فحاشي، همواره ما را آزار مي‌دهد.

قاضي اين پرونده به دليل عدم حضور شهود و مرد در دادگاه، حكمي صادر نكرد و جلسه به روزي ديگر موكول شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان