{{شهرزادنیوز}}: مریم مجتهد زاده، رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری، اعلام داشت که باید ساز و کار حضور زنان به نحوی طراحی شود که ساعات حضور زنان در محيط های کاری فرسايش کننده نبوده و با مسئوليت مادری و همسری ايشان در تعارض نباشد.

وی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، همچنین گفت که مرکز امور زنان سعی دارد در برنامه ريزی های اقتصادی به زنان به مثابه يک نيروی کار الزامی نگريسته نشود و لازم است با توجه به الزامات دينی، اخلاقی و اجتماعی، حضور زن در عرصه اجتماعی و توليد به درستی تعريف شود.

به گفته رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری، مكانيزم تحقق ايده تقليل ساعت كار زنان عملياتی شده و موافقت نامه ای در این زمینه میان مرکز امور زنان با دستگاه های دولتی و استان ها، مبنی بر اجرای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت، منعقد شده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان