ایلنا: عضو هيات مديره انجمن حمايت از كودكان گفت: اگر قرار است بندهايي به لايحه حمايت از خانواده براي پيش‌گيري از كودك‌آزاري در كشور اضافه شود، مطابق با آن كودكان ايراني مايملك پدران خود نباشند.
طاهره پژوهش در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، اضافه كردن بندهايي به لايحه حمايت از خانواده براي بازدارندگي خانواده از آزار و اعمال خشونت بر روي كودكان را مثبت ارزيابي كرد و ادامه داد: به اين لايحه بندهايي اضافه شود كه در لايحه پيش‌گيري از كودك‌آزاري حذف شده بود.
او افزود: لازم از در لايحه حمايت از خانواده براي كودكان فاقد سرپرست و يا بدسرپرست يك نهاد حمايتي و امنيتي قوي تعريف شود تا يك نهاد حمايتي مشخص مسئوليت كودكان آسيب‌ديده را عهده‌دار شود.
اين فعال حقوق كودك ادامه داد: در لايحه پيش‌گيري از كودك‌آزاري پدر مايملك كودك بوده و دستش براي تنبيه به قصد تأديب كودك باز است به طوري كه در موارد بسيار زيادي هم به قتل كودك خود به قصد تنبيه و از سر جهل روي آورده است اين درحالي است كه بايد نقش پدران ايراني در مورد كودكانشان عوض شده و مايملك كودك و فرزندان خود نباشد.
پژوهش با اعلام اينكه كودكان آزار ديده امروز در آينده دست به خشونت‌هاي جبران ناپذيري مي‌زنند يادآور شد: چنانچه قرار است موادي به لايحه حمايت از خانواده براي پيش‌گيري و كاهش كودك‌آزاري اضافه شود بهتر است پدران آزارگر تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و خشونتشان جرم محسوب شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان