یکی از مشخصات اصلی جنبش ضدّ دیکتاتوری مردم مصر حضور شجاعانه، همه جانبه و آزادی خواهانه زنان این کشور است. جنبش انقلابی مردم مصر بدون مداخله و حضور زنان قادر نبود که دستگاه فاسد و مورثی حسنی مبارک و طرفداران غربی آن را با چنین بحرانی مواجه کند. دستگاه حاکمه مصر بیش از سه دهه است که تلاش میکند تا به مردم مصر و بویژه به زنان این کشور القا کند که آنان دو انتخاب بیشتر ندارند: یا دیکتاتوری کنونی و یا یک دیکتاتوری مذهبی که حقوق ابتدایی مردم این کشور و بطور اخص زنان را با این بهانه که خدا را در کنار خود دارند سرکوب میکند. تمرکز رسانههای غربی بر خطر قدرت گیری اخوان المسلمین از یکطرف، و غارت و حمله به موزهها و محلات ثروتمند نشین از طرف دیگر، دقیقا به منظور تاکید بر محدودیت قدرت انتخاب مردم مصر و زنان این کشور صورت میگیرند. با وجود تلاش دستگاههای تبلیغاتی برای رتوش کردن و پاک کردن زنان از جنبش ضدّ دیکتاتوری مصر، و تلاش دستگاه امنیتی مبارک برای جلوگیری از شرکت زنان در جنبش و درهم شکستن آن، حضور زنان در اعتراضات توده ای روز بروز گسترده تر میشود. صفحه فیس بوک “زنان مصر” که به منظور ثبت نقش غیر قابل انکار زنان در جنبش ضدّ دیکتاتوری این کشور ایجاد شده حاوی عکسها و مطالب متنوعی است که حضور وسیع زنان را نشان میدهد. عکسهای جمع آوری شده در این صفحه آلبوم دلگرم کننده ای است سرشار از شجاعت، قوّت و زیبایی شگرف جشن انقلابی زنان. این عکسها، از زنان با حجاب و بی حجاب، مسن و جوان، سمبل زنان سرفرازی هستند که در کنار مردان مصر برای پایان دادن به رژیمی که جز فقر، نا امیدی و نابرابری چیز دیگری ببار نیاورده است مبارزه میکنند. پیامهای مندرج در این صفحه نیز لبریز از حس همبستگی، غرور و امید است و بسیاری نوشته اند که “تو تنها نیستی”.
زنان اما نه تنها مشارکت فعال دارند، بلکه در سازمان دهی شبکههای مقاومت، کمیتههای محلی، و سازمان دهی اعتراضات و راهپیماییهای عظیم در شهرهای مصر و بویژه قاهره نقش برجسته ای بازی کرده و میکنند. جنبشهای ضدّ دیکتاتوری بدون درهم شکستن فضای ترس و بدون ایمان به نیروی شگرف توده ای قادر به شکل گیری و پیشروی نیستند. زنان مصر در فروپاشی ترس نقش غیر قابل انکاری بازی کرده اند. از جمله پیشروان جنبش ضدّ دیکتاتوری در مصر اسما محفوظ است. اسما از بنیان گزاران جنبش جوانان ۶ آوریل است، جنبشی که در صف مقدم مبارزه علیه حسنی مبارک قرار داشته و دارد. بسیاری از مفسران تحولات مصر معتقدند که فیلم کوتاه اسما که در آن او از مردم مصر خواست که نترسند و اعلام کرد که او در تظاهرات ۲۵ ژانویه و برای پایان دادن به حکومت مبارک شرکت خواهد کرد، در تشویق جوانان مصری به شرکت در راهپیمایی “روز خشم” بسیار موثر بود. آنچه که در مورد پیام اسما قابل توجه بود نه استفاده او از اینترنت برای به چالش کشیدن دولت بلکه دعوت علنی، آشکار و شجاعانه او از جوانان مصر برای شرکت در تظاهرات بود. پیش از اسما بسیاری از فعالین مصری و از جمله خود او و دیگر اعضای جنبش ۶ آوریل با نام مستعار و بدون برملا کردن چهره و هویت خود به سازمان دهی شبکههای مقاومت و دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان مصر دست زده بودند. اسما اما با بیباکی نه تنها دولت مبارک که هنجارهای مجازی و جنسیتی را به چالش گرفت.
نیروهای امنیتی مصر همواره با استفاده از بیشرمانهترین تاکتیک ها، از جمله با آزار جنسی، متلک گویی و بازجوییهای بدنی، سعی کرده اند تا از حضور فعال گسترده زنان در مبارزات و اعتراضات توده ای جلوگیری کنند. زنان مصر اما نه تنها در صف مقدم اعتراضات و گردهمایی های توده ای بوده اند، بلکه در سازمان دهی کمیتههای محلی، گاردهای ویژه میدان تحریر، برپایی چادرهای کمکهای اولیه، و مقاومت علیه قمه بدستان دولت مبارک پیشقدم بوده اند. زنان مصر همچنین با حضور فعال در فضای مجازی و شبکههای تلویزیونی مرتبا تکرار کرده اند که تا زمانی که مبارک نرود مذاکره ای در کار نخواهد بود. از جمله فعالترین این زنان ایسرا عبدل فاتح، آیدا سیف ال دوله، مازن حسن و فاتما امام هستند. نقش زنان در خبر رسانی، در جلب حمایتهای بینالمللی و رسوا کردن دستگاههای تبلیغاتی و امنیتی رژیم، و همچنین در خنثی کردن شگردهای کثیف پلیس مصر برجسته بوده است. برای فعالین زنان در مصر، و برای آنان که از نقش کلیدی زنان در جنبشهای بزرگ مردم در مصر مطلع هستند، این حضور درخشان زنان باعث شگفتی نیست. نوال السعداوی نویسنده و فعال سرشناس ۸۰ ساله مصری که خود در تجمع عظیم میدان آزادی قاهره شرکت فعال دارد، گفته است که زنان مصر دوش به دوش مردان برای عدالت، برابری و دموکراسی مبارزه میکنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان