{{شهرزادنیوز:}} چند تن از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه طرحی قانونی را در پارلمان این کشور مطرح کردند که در آن مجازات عاملان ازدواج اجباری به زنان تا 6 سال پیشنهاد شده است.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، در صورت خودکشی یک قربانی ازدواج اجباری، این مجازات تا 10 سال نیز افزایش می‌یابد. در این طرح، همچنین موضوع عقیم سازی شیمیایی متجاوزان مکرر جنسی نیز پیش بینی شده است.

زنان، به ویژه در مناطق روستایی ترکیه، علیرغم میل خود و به اجبار اعضای خانواده، به شوهر داده می شوند و این ازدواج‌ها بارها به خودکشی زنانی انجامیده است که راهی برای گریز از ازدواج اجباری ندیده اند.

متجاوزان جنسی، پس از ارتکاب نخستین جرم، مورد درمان قرار می‌گیرند و در صورت تکرار، با استفاده از روش‌های شیمیایی، عقیم می‌شوند.

در ترکیه هر 4 ساعت یک تجاوز یا تلاش برای تجاوز جنسی صورت می‌گیرد و سن بیش از نیمی از قربانیان کمتر از 18 سال است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان