مهرخانه: تأکید ویژه بر مقابله با خشونت از منظر توسعه و الگوی جدید آن، حاکی از تلاش گسترده نهادهای بین‌المللی خصوصاً نهاد زنان ملل‌متحد برای ورود ملاحظات جنسیتی در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای است که این رویکرد به‌ویژه برای همراه ساختن جوامع درحال‌توسعه یا کمترتوسعه‌یافته که مخاطب اصلی برنامه‌های توسعه‌ای هستند، اقدام مؤثری به‌شمار می‌آید و در ضمن می‌تواند به‌منزله ضمانت اجرا یا اهرم فشاری برای یکپارچه‌سازی قوانین و رویه‌های ملی در حوزه زنان تلقی شود.
روز ۲۵ آوریل هرماه به‌عنوان روز نارنجی یا روز مقابله با خشونت علیه زنان از سوی دبیر کل ملل‌متحد اعلام‌ شده است؛ روزی که اقدام و ارتقای آگاهی و پیش‌گیری از خشونت علیه زنان و دختران در آن مطرح است. دلیل نام‌گذاری این روز در هرماه، ضرورت توجه و تمرکز بر مسئله پیش‌گیری و مقابله با خشونت علیه زنان و دختران، نه‌ فقط یک‌بار در سال (۲۵ نوامبر: روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان)، بلکه هرماه بیان ‌شده است.
به گزارش مهرخانه، سال ۲۰۱۵ که مقارن با بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه عمل پکن (پکن +۲۰) است، در راستای رفع خلأها و موانع و پیشبرد حقوق زنان و دختران، مهم تلقی می‌شود. موضوعاتی که در سال ۲۰۱۵ برای روز نارنجی در هرماه اعلام‌شده، عبارت است از:
۱٫ ماه آوریل: مردان برای زنان «HeForShes»: نه گفتن به خشونت علیه زنان و دختران؛
۲٫ ماه می: کاربرد تکنولوژی برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و دختران؛
۳٫ ژوئن: ارزیابی اجرای بیست‌ساله برنامه عمل پکن: اقدامات انجام‌گرفته برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و دختران؛
۴٫ جولای: جوانان در عمل: اهداف توسعه پایدار و آینده‌ای عاری از خشونت علیه زنان و دختران؛
۵٫ آگوست: برابری جنسیتی و پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران؛
۶٫ سپتامبر: الگوی جدید توسعه جهانی: اقدامات بعدی لازم برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و دختران؛
۷٫ اکتبر: تضمین دسترسی زنان و دختران قربانی خشونت به خدمات؛
۸٫ نوامبر: جهان را نارنجی کنیم!
به گزارش مهرخانه، با توجه موضوعات سال جاری در رابطه با حمایت از زنان و دختران، نکات ذیل قابل‌تأمل به‌نظر می‌رسد:
اول، این‌که رویکرد بین‌المللی در مقابله با خشونت علیه زنان، حوزه فراگیر و عام‌تری را در مقایسه با سال گذشته مدنظر قرار داده است؛ چراکه اهم موضوعات تعیین‌شده برای روز نارنجی در سال ۲۰۱۴ به ترتیب عبارت بودند از: تضمین فضاهای عمومی ایمن برای زنان و دختران، مشارکت‌دادن هنرمندان در اقداماتی برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و دختران، محو خشونت علیه دختربچه‌ها، مقابله با خشونت علیه زنان و دختران در اقتصاد غیررسمی، مشارکت‌دادن قهرمانان ورزشی و مقابله با خشونت علیه زنان و دختران در ورزش، همکاری با بخش تجاری برای پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و دختران، پایان‌دادن به خشونت جنسی مرتبط با مخاصمات علیه زنان و دختران، پایان‌دادن به ختنه دختران، و دسترسی به عدالت برای قربانیان خشونت؛ که هر یک (به لحاظ موضوعی و یا گروه هدف) حوزه معینی از موضوع را موردتوجه قرار می‌داد؛ و البته کلی‌بودن موضوعات در سال ۲۰۱۵، زمینه را برای طرح مباحث به‌صورت کلان فراهم می‌آورد. ضمن آن‌که مانعی برای تخصیص موضوعی مطرح نخواهد بود.
دوم، تأکید ویژه بر مقابله با خشونت از منظر توسعه و الگوی جدید آن، حاکی از تلاش گسترده نهادهای بین‌المللی خصوصاً نهاد زنان ملل‌متحد برای ورود ملاحظات جنسیتی در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای است که این رویکرد به‌ویژه برای همراه ساختن جوامع درحال‌توسعه یا کمترتوسعه‌یافته که مخاطب اصلی برنامه‌های توسعه‌ای هستند، اقدام مؤثری به‌شمار می‌آید و در ضمن می‌تواند به‌منزله ضمانت اجرا یا اهرم فشاری برای یکپارچه‌سازی قوانین و رویه‌های ملی در حوزه زنان تلقی شود.
سوم، چالش هم‌گرایی در رابطه با مفهوم خشونت علیه زنان و مصادیق آن هم‌چنان مطرح است و البته نهاد زنان ملل‌متحد با عمل‌گرایی و اجرای برنامه‌های مختلف منطقه‌ای، تلاش در نادیده گرفتن آن دارد. هم‌چنین طرح موضوع برابری جنسیتی در ذیل منع خشونت علیه زنان و یا به‌منزله مصداق مهمی از آن، از دیگر موضوعات مهم در حوزه مسائل زنان است که تاکنون در رویه نهادهایی چون کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد تأکید قرار داشته است و البته در دستور کار نهاد زنان ملل‌متحد نیز است.
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان