مزایای سازمانی، فردی، اقتصادی– اجتماعی و محیط زیستی انجام کار از راه دور در کشورهای پیشرفته در مطالعات بسیاری مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. “دورکاری” می تواند وسیله ای جهت استفاده بهینه و بهره وری بالا قرار بگیرد ولی در صورت مدیریت صحیح و آموزش های لازم برای انجام آن. به این وسیله است که می توان از کجروی ها و سوء استفاده ها و نابسامانی ها در این ارتباط پیشگیری کرد. اگر برای این کار آموزش های لازم اعم از فنی و فرهنگی داده نشود، “دورکاری” که خود می تواند در یک بعد وسیله ای جهت تسهیل انجام کار و بهره وری بالا باشد، در ابعادی دیگر باعث ایجاد مشکلات خاص خود شود.

“دورکاری” بردن کار به خانه ها است، پس اعم از این که دورکار مرد باشد یا زن، توجه به زنان و وضع آنان در خانه ها در این ارتباط یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع به طور کلی در سه بعد مطرح است:

– یادمان باشد دورکاری خود یک “انتخاب” است به جهت بهره وری بالاتر، پس لازم است به عنوان یک انتخاب باقی بماند. دورکاری نمی تواند به یک “اجبار” به عنوان ابزاری برای محدود کردن زنان و حذف آنان از اجتماع و نقش های اجتماعی قرار بگیرد. مزایا و فواید دورکاری نباید وسیله ای برای عملی کردن حذف زنان از حضور اجتماعی باشد.

– دوم موضوع تعارض بین نقش های سنتی و کارآمدی تخصصی و اجتماعی زنان است. یکی از مسئله ها در این ارتباط توقعات از زنان و نگرش نسبت به آن ها در خانه ها است. همین امروز زنان توانمند و کارآمد بین انجام کارهایی که در اثر تخصص و کارآمدی برای خود تعریف کرده اند و کارهایی که در اثر نقش های سنتی برای آن ها تثبیت شده و توقعات از آن ها در خانه ها تحت فشار مضاعف هستند. خانواده و جامعه در عین حال که می خواهند از فواید توانمندی های زنان بهره ببرند همچنان در جهت حفظ نقش های سنتی خدماتی زنان در خانه پافشاری می کنند.

همین امروز زنان بین فرهنگ سنتی و حضور اجتماعی و قبول مسولیت های اجتماعی به قدر کافی زیر فشار هستند چه رسد به این که کار را به خانه ها هم منتقل کنند. کسانی که در ارتباط با زنان هستند پذیرفته اند که توقعاتشان از زنان را با این واقعیت که زنان سر کار هستند تنظیم کنند. به محض بازگشت زنان به خانه، هر چند زن کارش را با خود به خانه آورده باشد این توقعات نیز باز می گردند و بازتولید می شوند. لازم است تا در این ارتباط فرهنگسازی صحیح شود تا دوباره فشار پاسخگویی به توقعات دیگران بر زنان وارد نشود.

خانمی که انجام کارش را به خانه آورده، نباید به عنوان یک خانم بی کار در خانه متصور شود. باید در این جهت فرهنگسازی و آموزش داده شود که توقعات از زنان در خانه ها به انجام کار اداری اضافه شود. خانواده و فامیل و دوست و آشنا او را به عنوان یک خانم با وقت آزاد در خانه نگاه نکنند و توجهی به کاری که انجام آن وظیفه اوست نداشته باشند.

– نگهداری بچه ها و کارهای ریز و درشت زنان در خانه ها در جای خود محفوظ است. باید مراقب بود ایجاد شرایط مناسب برای آقایی که کار بیرون را با خود به خانه آورده بلای جان زن ها نشود. این طور نشود که اگر مردان “دورکار” می شوند زنان در خانه ها گرفتار فشار مضاعف شوند.

نهادهای فرهنگساز موظفند که در جهت تفهیم فرهنگ “دورکاری” و تسهیل شرایط برای آن دست به کار شوند.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان