نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند سند ملی امنیت بانوان و کودکان را در طول برنامه پنجم تهیه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه و در بررسی مواد الحاقی به برنامه پنجم با پیشنهاد الحاق یک ماده دیگر به این برنامه موافقت کردند.

بر اساس این ماده که به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی بررسی شد تهیه و تدوین “سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی” با مشارکت و برنامه ریزی نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها ، مرکز امور زنان و خانواده ، وزارت بهداشت و وزارت کار توسط دولت در سالهای برنامه پنجم انجام خواهد گرفت.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان