میزگردی با عنوان «سلامت، بهداشت و ناباروری زنان و قوانین و مقررات راجع به آن» با سخنرانی نرگس پیرنیا و رزا قراچورلو توسط گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

زمان و مکان برگزاری میزگرد روز دوشنبه، 25 آذر 1389، از ساعت 16.20 آغاز تا 18 در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خواهد بود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان