کارشناس واحد آموزش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به حوزه های علمیه خواهران از طراحی و اجرای رشته مطالعات زنان در این دفتر خبر داد و گفت: این رشته تخصصی در سطح 3 و 4 (کارشناسی ارشد و دکترای) حوزه های علمیه راه اندازی می شود.

غلامرضا پریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین این دفتر برای بلند مدت برنامه ریزی، طراحی و اجرای دوره های دکترای پژوهشی را در دست بررسی دارد که هدف از ایجاد این دوره تربیت نیروهایی با صبغه دینی است.

وی گفت: از دیگر برنامه های بلندمدت این دفتر همکاری در اجرای دوره های دکترای آموزشی مشترک با سایر مراکز دانشگاهی کشور است که با همکاری واحد پژوهش دفتر مطالعات و تحقیقات انجام می شود.

کارشناس واحد آموزش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به حوزه های علمیه خواهران گفت: طراحی و برگزاری دوره های آموزش مجازی در مباحث زنان نیز برای سطح 3 و 4 حوزه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در نظام آموزشی سطح 3(کارشناسی ارشد) نیز با توجه به تخصصی شدن آموزشها و تکثر گروه های آموزشی، معاونت آموزشی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به حوزه های علمیه خواهران این توانایی را دارد که بتواند زمینه تکمیل و طراحی آموزش های تخصصی در سطح گروه های تخصصی فراهم کند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان