ايلنا: سازمان ملي جوانان بر پايه پژوهشها و مطالعات مبتني بر اصول و مباني اعتقادي و شرايط حاكم بر جامعه، سن ازدواج را در سه بخش زودهنگام، به‌هنگام و ديرهنگام اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، مطالعات صورت گرفته در اين زمينه نشان مي دهد كه در كشورمان با توجه به باورهاي ديني، فرهنگي و اجتماعي، ازدواج دختران در گروه سني 27-15 سال و پسران در گروه سني 30-18 سال ازدواج به هنگام است و كمتر از اين بازه سني ازدواج زودهنگام و بيشتر از آن ازدواج ديرهنگام تلقي مي شود.

در اين گزارش همچنين سن مطلوب و مناسب براي ازدواج دختران 24-18 سال و پسران 27-21 سال عنوان شده كه با توجه به تنوع فرهنگي و عادات سنن در سراسر كشور اين بازه متفاوت است.

لازم به ذكراست كه آمارها نشان مي دهد كه در سه ماهه اول سال 1389 ميانگين سن ازدواج براي مردان 5/26 سال و براي زنان 22 سال در كل كشور بوده است.

همچنين مطالعات سازمان ملي جوانان نشان مي دهد كه سن ازدواج در استحكام پيوند زناشويي نقش به سزايي دارد و مي توان آن را به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار در تفاهم زوجين يا اختلافات آتي آنان به حساب آورد. بايد توجه داشت كه در دين مبين اسلام، ازدواج در سنينِ با كمترين فاصله با سن بلوغ مورد تاكيد قرار گرفته كه عاملي براي حفظ پاكدامني و تكميل ايمان قلمداد شده است.

در مطالعات سازمان ملي جوانان، آموزش و آگاهي و تاثيرپذيري جوانان از والدين از جمله عوامل موثر اجتماعي و فرهنگي موثر در سن ازدواج قلمداد و تاكيد شده است: نقش اعتقادات مذهبي، اهداف ازدواج، عوامل جسمي و رواني ، عوامل اقتصادي از جمله درآمد خانوارها و گسترش شهرنشيني در زمينه عوامل موثر بر بر سن ازداج از اهميت بالايي برخوردار است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان