شهرزاد نیوز: استفاده از کمپیوتر و اینترنت برای بسیاری از زنان در کشورهای آسیایی، غیر قابل دسترس بوده و یک امر مردانه محسوب می شود و حتی در کره جنوبی، بزرگ ترین بازار اینترنتی و “ریخته گری نرم افزار” دسترسی به اینترنت برای زنان محدود است.

این حاصل نشست دو روزه نمایندگان 46 کشور در کنفرانس تکنولوژی اطلاعات آسیا در شهر حیدر آباد هند، معروف به پارک نرم افزار، است.

در این گردهمآیی کیو- هون لی، از آژانس فرصت های دیجیتالی و توسعه کره جنوبی، گفت که جنسیت در استفاده از اینترنت نقش دارد و اگر چه کره جنوبی در استفاده از اینترنت در راس همه کشورها قرار دارد، اما این فاصله در آنجا هم احساس می شود. در این کشور 5/ 70 در صد مردان و 5/ 57 در صد زنان امکان دسترسی به اینترنت را دارند.

به گزارش روزنامه هندی “دی هیندو”، شرکت کنندگان در این گردهمآیی، برنامه ای را برای دسترسی بیشتر زنان به اینترنت، به ویژه در کشورهای رو به رشد، تنظیم کردند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان