برنا: وزير بهداشت و درمان سن اميد به زندگي در زنان کشور را بيش از مردان اعلام کرد و گفت: با اقدامات انجام شده سن اميد به زندگي در زنان کشور به 73 سال رسيده و يکسال از سن اميد به زندگي در آقايان بيشتر است.

مرضيه وحيد دستجردي با اشاره به اين مطلب که زنان محور اصلي خانواده هستند، گفت: از اين رو بسته‌هاي سلامتي براي آنها تهيه شده است که به زودي به زنان سراسر کشور ارائه خواهد شد.

وزير بهداشت ضمن بيان مطلب فوق افزود: اين بسته با رويکرد سلامت و آموزش تهيه شده که شامل موارد گوناگوني از جمله ديابت و فشارخون مي شود.

وي با بيان اين که اين طرح در ابتدا به صورت پايلوت در 9 استان انجام شده است و پس از پايان دوره آزمايشي به تمام زنان کشور تسري خواهد يافت، گفت: در اين بسته‌ها مواردي نظير آموزش جلوگيري از پوکي استخوان در زنان سالخورده به افراد ارائه مي‌شود.

وحيد دستجردي با اشاره به اين که آمار زايمان طبيعي و بدون درد در حال افزايش است، خاطرنشان کرد: ارتقاء بهداشت باروري و زايمان، بدون کمک بيمه‌ها ممکن نيست و شرکت‌هاي بيمه در اين زمينه بايد پشتيبان وزارت بهداشت براي اجراي برنامه‌هايش باشند.

وزير بهداشت و درمان سن اميد به زندگي در زنان کشور را بيش از مردان اعلام کرد و بيان داشت: با اقدامات انجام شده سن اميد به زندگي در زنان کشور به 73 سال رسيده و يکسال از سن اميد به زندگي در آقايان بيشتر است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان