ایلنا: آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه در شش ماهه اول سال 1389 بيشترين ازدواج ثبت شده مردان و زنان در گروه سني 24-20 سال با 364,833 نفر بوده است.

به گزارش خبرگزاري ايلنا، در شش ماهه اول امسال 296,962 نفر ازدواج كرده اند كه حدود 38 درصد از اين تعداد را جوانان 24-20 سال تشكيل مي دهند.

بر اساس اين گزارش در شش ماهه اول سال 1389 بيشترين ازدواج ثبت شده مردان در گروه سني 24-20 سال 998,194 نفر و براي زنان در همين بازه سني 835,169 نفر بوده است.

آمارها نشان مي دهد، در سال 1388 ميانگين سن ازدواج زنان 2/22 و براي مردان اين آمار 5/26 سال بوده است. همچنين متوسط اختلاف سن زوجين در همين سال 3/4 بوده در حالي كه اين ميزان در سال 1387 حدود 3 سال برآورد شده است.

بر اين اساس در 6 ماهه اول سال 1389 تعداد148,481 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2/3 درصد رشد ازدواج را نشان مي دهد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان