خبرگزاری ببن المللی زنان “ایونا”:شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ششصد و چهل و ششمین جلسه این شورا خواستار ارزشگذاری مادی و معنوی بر فعالیت زنان خانه دارشد.

به گزارش خبرگزای زنان ، دکتر کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ضمن تسلیت شهادت حضرت امام جواد(ع) ، جلسه را با ذکر سخنانی از آن حضرت و نقش ویژه آن بزرگوار در بیان حقایق دین و احیای سنت رسول خدا(ص) و اجداد طاهرینش (ع) آغاز کرد .

اولین موضوع مطروحه،بحث و بررسی پیرامون اجلاس آتی کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اسفندماه 1389 و نقش ایران در این اجلاس بود. موضوع پنجاه و پنجمین کمیسیون مقام زن ، «دسترسی زنان به آموزش و تربیت » است و دستاورد این اجلاس، توافقنامه پایانی مبنی بر «نحوه رسیدگی به زنان فلسطینی و موضوع در میان زنان » می باشد .

موضوع بعدی جلسه ، بررسی نشست اخیر شبکه جهانی زنان دانشمند مسلمان در مالزی بود که توسط دکتر ماهروزاده رئیس شبکه و نماینده وزارت علوم در شورا مطرح شد و تصمیمات و مصوبات این نشست مورد تحلیل اعضاء قرار گرفت .

مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی – ماده 46 برنامه پنجم توسعه – با موضوع بیمه زنان خانه دار،ارزشگذاری مادی و معنوی امر مقدس خانه داری در فرآیند اقتصادی و اجتماعی جامعه ؛ دیگر موضع مطروحه در جلسه شورا بود و نظراتی از سوی اعضا در این خصوص ارائه شد.

در این جلسه برخی از اعضاء نسبت به بسط و گسترش کرسی های نظریه پردازی در موضوع زنان که در سال های اخیر توسط شورای زنان آغاز شد و مورد استقبال اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفت ، تاکید داشتند.

در پایان جلسه ، رای گیری در خصوص انتخاب روسای کمیته های شورای زنان صورت گرفت و روسا با اکثریت آراء انتخاب شدند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان