تغییر برای برابری: در پی تقاضاهای مکرر خانواده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان، که از روز 13شهریورماه در بند209زندان اوین زندانی و اعتصاب غذای خود را هم از روز سوم مهرماه آغاز کرده بود، خواهر وی امروز اجازه ملاقات با وی را یافت.

این ملاقات به صورت حضوری صورت گرفته ولی اجازه هیچ صحبتی جز احوالپرسی به آنان داده نشده است. در این ملاقات نسرین ستوده گفته است که تا روز جمعه در اعتصاب غذا بسر می برده است. وی در دوران اعتصاب فقط آب خورده است و حتی از نوشیدن آب قند هم خودداری کرده است.

گفته می شود نسرین ستوده نسبت به زمان دستگیری اش بسیار لاغر و ضعیف شده است ولی همچنان روحیه خوبی دارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان