شهرزادنیوز: سالانه، حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر، که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند، قربانی تجارت انسان می شوند.

الیزابت تیکی فیسلبرگر، سازمانده کنفرانس “با هم علیه تجارت انسان” در وین، این مطلب را با استناد به آمار سازمان جهانی کار عنوان کرد و افزود که هرساله بیش از 32 میلیارد دلار از راه فروش و استثمار انسان ها عاید دلالان می شود.

وی تأکید کرد که تجارت انسان، در آمارهای مربوط به جرایم، کمتر از دیگر بزهکاری ها به چشم می خورد و تنها حدود یک دهم قربانیان را می توان از بردگی مدرن نجات داد. اشکال بروز این بردگی عبارتند از استثمار جنسی زنان، وضعیت برده وار خدمتکاران خانگی و فروش کودکان است.

به گفته وی، تجارت با اعضای بدن انسان “یکی از تاریک ترین عرصه ها در سایه گلوبالیزم” است و همه مقامات در جهان و نیز شهروندان باید با این پدیده به مبارزه برخیزند.

در این کنفرانس، نمایندگان یونیسف اتریش، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و عده ای از مقامات دولتی شرکت داشتند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان