شهرزادنیوز: علی‌رغم مصوباتی که کارخانه‌های تولید کاکائو را موظف کرده نهایتا تا سال 2005 به استفاده از کودکان پایان دهند، هنوز کودکان توسط دلالان خریداری می‌شوند تا به زور در کارخانه‌های تولید کاکائو به کار گرفته شوند.

نتیجه‌ی یک تحقیق دانشگاهی در آمریکا نشان می دهد همه‌ی کودکانی که مورد پرسش قرارگرفته‌اند، گفته‌اند که به زور وادار شده‌اند تا در شرایط بسیار سخت کار کنند. 75 درصد کودکان بورکینافاسویی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، توسط دلالان انسان در صنعت تولید کاکائو به کار گرفته شده‌اند. این رقم در مالی 63 درصد است. متوسط سن کودکان 13 سال است . تنها 4 درصد کودکان سواد دارند و مابقی هرگز به مدرسه نرفته‌اند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان