بررسیهای جامعه شناسان نشان می دهد سرنوشت بسیاری از دختران فراری، اعتیاد، قاچاق و وارد شدن به باندهای ضد اخلاقی است. مراجع قضایی نیز از اعتیاد دختران فراری و فعالیت آنها در باندهای تولید و توزیع مواد مخدر خبر می دهند.

بررسیهای جامعه شناسان نشان می دهد سرنوشت بسیاری از دختران فراری، اعتیاد، قاچاق و وارد شدن به باندهای ضد اخلاقی است. از طرفی، مراجع قضایی از اعتیاد دختران فراری و فعالیت آنها در باندهای تولید و توزیع مواد مخدر خبر می دهند. این جدول به گوشه ای از واقعیتهایی درباره دختران فراری و قاچاق آنها به خارج از کشور می پردازد. برخی از این آمار، توسط پرسشنامه هایی تهیه شده که دختران فراری به صورت خود اظهاری به آن پاسخ داده اند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان