جرس: عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مذاکراتش با رئیس جمهوردر
خصوص انتصاب سخنگوی زن در وزارت خارجه ادعا کرد: به روحانی گفتم سخنگوی
وزارت خارجه بیانگر سیاست خارجی یک دولت اسلامی و دینی است، لذا نباید در
این خصوص خلاف آیه قرآن عمل کرد.
 

احمد علم الهدی در گفتگو با مهر در خصوص انتصابات اخیر دولت گفت:
چون آقای روحانی مدعی هستند که فراجناحی عمل میکنند باید در دولت از همه
جریانها به خصوص جریان حزب الهی که در کشور شناخته شده هستند استفاده کند،
نه اینکه همه نیروهای حزب الهی را حتی در رده های دوم و سوم کنار بزنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به انتخاب یک زن به عنوان
سخنگوی وزارت خارجه گفت: در خصوص این موضوع با رئیس جمهور در حاشیه اجلاس
خبرگان صحبت کردم.

وی گفت: در دیدارم با روحانی به آیه هجده سوره مبارکه زخرف اشاره
کردم و گفتم از جناب عالی در این خصوص انتظار نداشتیم .البته باید از زنان
عالمه و فاضله در دولت استفاد کرد اما سخنگوی وزارت خارجه بیانگر سیاست
خارجی یک دولت اسلامی و دینی است،لذا نباید در این خصوص خلاف آیه قرآن عمل
کرد. 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان