شهرزادنیوز: مسئول سازمان بسیج اصناف تهران گفت که پوشاک بانوان باید توسط فروشنده خانم و پوشاک آقایان نیز باید توسط فروشنده مرد به مشتریان عرضه شود. همچنین بسیاری از لباس ها نباید در ویترین قرار گیرند که واحدهای صنفی متخلف تذکر دریافت می کنند و از سوی رئیس اتحادیه در کوتاه ترین زمان ممکن به این موارد رسیدگی می شود

Javad-Khosravi
سرهنگ جواد خسروی

شهرزادنیوز: همان گونه که در عربستان سعودی متداول است، مسئول سازمان بسیج اصناف تهران بزرگ نیز می‌خواهد که پوشاک زنان باید توسط فروشنده زن و پوشاک مردان توسط فروشنده مرد عرضه شود.

به گزارش سایت خبری بسیج، سرهنگ جواد خسروی، مسئول سازمان بسیج اصناف تهرانبزرگ، در گفتگو با این سایت، از جمله اظهار داشته که برخی از افراد در پوشش خود آنچهدر شأن نظام است را رعایت نمی کنند. وی افزود که اتحادیه پوشاک دارای یکی از قویترین پایگاه های بسیج بوده و بازرسان به طور مستمر به بررسی واحدهای صنفی پرداخته واگر مواردی نظیر پوشاک نامناسب و حتی استفاده از مانکن ها و… مشاهده شوند، به افرادتذکر می دهند.

وی همچنین گفت که پوشاک بانوان باید توسط فروشنده خانم و پوشاک آقایان نیز باید توسطفروشنده مرد به مشتریان عرضه شود. همچنین بسیاری از لباس ها نباید در ویترین قرارگیرند که واحدهای صنفی متخلف تذکر دریافت می کنند و از سوی رئیس اتحادیه در کوتاهترین زمان ممکن به این موارد رسیدگی می شود.

وی در رابطه با تعداد پایگاه های بسیج اصناف تهران گفت که در مجموع اتاق اصناف 135اتحادیه توزیعی و تولیدی وجود دارد که 135 فرمانده پایگاه های دائم را مدیریت می کنندو25 درصد این فرماندهان را روسای اتحادیه ها تشکیل می دهند.

به گفته وی، بسیج در تمامی مجموعه ها،‌سازمان ها،‌ ادارات، ‌دوایر دولتی و حتی محلات، ‌شهرها و استان ها حضوری فعال و ملموس دارد و در هر مجموعه ای که شگل می گیرد “بهدنبال تحقق فرمایشات بزرگان دین” است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان