شهرزاد نیوز: روزهای 10 تا 14 ژوئن 2014 کنفرانس 5 روزه ای در مورد خشونت جنسی علیه زنان در درگیری های نظامی برگزار می شود.

محور عمومی این کنفرانس، بررسی چگونگی پایان دادن به خشونت جنسی علیه زنان در جنگ ها و در گیری های نظامی است. نمونه کنگو یکی از موضوعاتی است که در این اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت. در درگیری های نظامی در کنکو طی سال های 1994 تا 2003 ده ها هزار زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. با گذشت بیش از یک دهه از این درگیری های نظامی و کشتار و خشونت، یکی از دغدغه های سازمان های زنان و سایر سازمان های مدنی، چگونگی برخورد به تجاوزها و خشونت ریشه دار در جامعه است.

در این کنفرانس سران کشورها، نماینده سازمان ملل و سازمان ها و نهادهای غیردولتی شرکت می کنند.

اطلاعات بیشتر را می توانید اینجا مطالعه کنید:


بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان